TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:690.444
Hôm qua:1.380
Hôm nay:1.093

BAN GIÁM HIỆU
Địa chỉ :Số 8, Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, TP. Cà Mau
Điện thoại :(0290) 3.832.835
Email :
Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Hồng Nhung
Phó Hiệu trưởng
ThS. Huỳnh Minh Hiếu
Phó Hiệu trưởng
ThS. Trương Thanh Dũng

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN GIÁM HIỆU

I. HIỆU TRƯỞNG

1. Vai trò, vị trí của hiệu trưởng

a) Hiệu trưởng trường cao đẳng là người đứng đầu trường cao đẳng, đại diện cho nhà trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường;

b) Hiệu trưởng trường cao đẳng là người điều hành tổ chức, bộ máy của trường cao đẳng;

c) Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm;

d) Hiệu trưởng trường cao đẳng công lập được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ và không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp;

đ) Hiệu trưởng trường cao đẳng công lập là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác tài chính, tài sản của nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau đây:

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường trình hội đồng trường đối với trường cao đẳng công lập hoặc trình hội đồng quản trị đối với trường cao đẳng tư thục phê duyệt;

b) Xây dựng quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trình hội đồng trường đối với trường cao đẳng công lập hoặc trình hội đồng quản trị đối với trường cao đẳng tư thục thông qua;

c) Tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

d) Hằng năm tổ chức đánh giá, phân loại giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động;

đ) Xem xét các ý kiến của hội đồng tư vấn trước khi quyết định. Trường hợp không đồng ý với nội dung của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng được quyết định, chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định và báo cáo hội đồng trường đối với trường cao đẳng công lập hoặc báo cáo hội đồng quản trị đối với trường cao đẳng tư thục trong kỳ họp hội đồng trường, hội đồng quản trị gần nhất;

e) Tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị; trao đổi với chủ tịch hội đồng trường, chủ tịch hội đồng quản trị và thống nhất cách giải quyết theo quy định của pháp luật nếu phát hiện nghị quyết vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường. Trường hợp không thống nhất được cách giải quyết thì hiệu trưởng báo cáo với cơ quan chủ quản trường đối với trường cao đẳng công lập hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường cao đẳng tư thục;

g) Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học;

h) Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường;

i) Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện các chính sách, chế độ của nhà nước đối với giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong nhà trường theo quy định;

k) Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

l) Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;

m) Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong phạm vi thẩm quyền quản lý;

n) Quyết định thành lập, giải thể các hội đồng tư vấn của trường;

o) Cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo cho người học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1. Phó hiệu trưởng trường cao đẳng là người giúp hiệu trưởng trong quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.

2. Phó hiệu trưởng trường cao đẳng phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đã có ít nhất 03 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; có đủ sức khỏe; có uy tín và năng lực quản lý.

Riêng phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo thì tiêu chuẩn bổ nhiệm, công nhận như tiêu chuẩn đối với hiệu trưởng.

3. Phó hiệu trưởng trường cao đẳng có nhiệm vụ trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của hiệu trưởng; được thay mặt hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao.

B. NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN

1. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Hiệu trưởng

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của nhà trường;

- Chủ tài khoản các nguồn kinh phí của nhà trường;

- Chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; các dự án (nếu có);

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công tác:

+ Công tác tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng và kỷ luật;

+ Công tác tài chính và tài sản của trường;

+ Công tác xét học bổng, khen thưởng và miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên;

+ Quan hệ đối ngoại với Bộ, Ngành, địa phương và quốc tế (nếu có) về các lĩnh vực hoạt động của nhà trường;

+ Quan hệ doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên;

+ Các hoạt động khác theo quy định.

- Phụ trách, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính - Vật tư; nghề Thủy sản

- Tham gia sinh hoạt tại: Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Đồng chí Huỳnh Minh Hiếu - Phó Hiệu trưởng

- Giúp Phó Hiệu trưởng phụ trách, trực tiếp chỉ đạo điều hành các mảng công tác sau:

+ Công tác Đào tạo: Lãnh đạo, điều hành mọi công việc trong lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực chuyên môn của nhà trường;

+ Công tác Bảo đảm chất lượng;

+ Công tác Quản lý, giáo dục và tư tưởng đối với học sinh, sinh viên;

+ Công tác Bồi dưỡng giáo viên và Nghiên cứu khoa học;

- Thay mặt Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành nhà trường theo ủy quyền khi Phó Hiệu trưởng phụ trách vắng mặt tại cơ quan;

- Quan hệ đối ngoại với Bộ, Ngành, địa phương, các đơn vị, cá nhân thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phó Hiệu trưởng phụ trách;

- Phụ trách, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh – Sinh viên, các Khoa thuộc Trường;

- Tham gia sinh hoạt tại: Phòng Đào tạo.

3. Đồng chí Trương Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng

- Giúp Phó Hiệu trưởng phụ trách, trực tiếp chỉ đạo điều hành các mảng công tác sau:

+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật: Lãnh đạo, điều hành mọi công việc trong lĩnh vực Cơ sở vật chất của nhà trường; trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác đào tạo;

+ Công tác Kiểm tra giám sát hoạt động đào tạo của nhà trường;

+ Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; công tác An ninh trật tự và Hình ảnh của nhà trường;

- Thay mặt Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành nhà trường theo ủy quyền khi Phó Hiệu trưởng phụ trách vắng mặt tại cơ quan;

- Quan hệ đối ngoại với Bộ, Ngành, địa phương, các đơn vị, cá nhân thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Phụ trách, chỉ đạo Bộ môn Cơ bản.

- Tham gia sinh hoạt tại: Bộ môn Cơ bản.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
SttHọ và tênChức vụĐiện thoại
1TS. Nguyễn Hồng NhungHiệu trưởng02903 832835
2ThS. Huỳnh Minh HiếuPhó Hiệu trưởng02903 592103
3ThS. Trương Thanh DũngPhó Hiệu trưởng02903 592103
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Xét tuyển trực tuyến
Tuyển sinh trực tuyến
Hồ sơ tuyển sinh
Hỏi đáp
E-Learning
Biểu mẫu
Thủ tục trực tuyến
Tra cứu văn bằng
Nhóm Cựu HSSV
Diễn đàn SV
Blank1
UBND tinh
TCGDNN
Vụ đào tạo chính quy
So LDTBXH
TT DVVL CM
Blank2
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang